Koppert Foundation helpt Ethiopische boeren

Gepubliceerd 2020
In 2019 hielp de Koppert Foundation Nuru International en Nuru Ethiopia om meer dan 300 boeren, 4 boerencoöperaties en Hidota Cooperative Union in staat te stellen een landbouw ontwikkelingsprogramma uit te voeren dat gericht was op:

  1. het diversifiëren van landbouwgewassen
  2. het vergroten van het gezinsinkomen en
  3. coöperatieve bedrijven helpen aan meer gevarieerde en levensvatbare inkomsten bronnen in afgelegen plattelandsgemeenschappen

Dankzij de investering van de Koppert Foundation heeft Nuru deze drie doelen tijdens de pilot kunnen bereiken.

Het ontwikkelingsprogramma leverde pakketten met teeltbenodigdheden voor mungbonen en aardnoten tegen geleend geld aan deelnemende boerencoöperaties. Dit was gekoppeld aan directe training van boeren en voorlichtingsdiensten in samenwerking met de regering van Ethiopië. Als resultaat hiervan realiseerden deelnemende kleine boeren een extra gezinsinkomen van $ 155 per kwart hectare. Een aanzienlijke impact voor afgelegen kleine boeren in het deze regio, met weinig land, zoals bijvoorbeeld Fargo Ganibazo van Wuzete Primary Farmer Cooperative. Het nationale inkomen per hoofd van de bevolking  in Ethiopië (inclusief stedelijke gebieden) is $ 790. Fargo's deelname aan het cash crop-programma heeft hem in staat gesteld om te sparen, zijn financien te beheersen en beter toegerust te zijn om voor zijn gezin te zorgen te midden van uitdagingen zoals bv. kosten voor gezondheidszorg (bijvoorbeeld de geboorte van een kind).

Het cash crop-programma van Nuru gebruikte demonstratiepercelen om de kennis van boeren te vergroten. Ook werkte Nuru samen met lokale Ethiopische overheidsinstanties om bestaande, maar verarmde boerenopleidingscentra nieuw leven in te blazen, zodat leden van de gemeenschap een plek hebben om de voordelen te zien van betere landbouwpraktijken voor bodem en gewas. Denk hierbij aan contourlandbouw, vruchtwisseling, alternatieve organische meststoffen en tijdige preparatie van het veld. Deze demonstratiepercelen brachten gemiddeld 1,9 ton/ha aardnoot en 1,4 ton/ha aan mungboon op, en mungboonboeren bereikten een opbrengststijging van 37% t.o.v. het vorige seizoen.

De aardnotenproductie werd geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van grillige regenval tijdens de regenseizoenen van 2019, maar evengoed behaalden  boeren nog steeds een gemiddeld inkomen van $ 177 USD na aflossing van hun lening. Deze aanzienlijke inkomensstijging in combinatie met een beter bodembeheer betekent dat honderden gezinnen en hun landbouwgronden op de lange termijn gezonder en sterker zullen zijn. Het legt ook een sterke basis voor toekomstige opschaling van dit cash crop-programma.

Ondanks de uitbraak van woestijnsprinkhanen en de COVID-19-pandemie ligt het team van Nuru Ethiopia op schema om het programma op te schalen naar 600 boeren in 6 coöperaties, dankzij de sterke flexibele managementsystemen en de steun van betrokken partners zoals de Koppert Foundation, èn investeringen in tijd en middelen van een zich ontwikkelend netwerk van gelijkgestemde partijen.

Voor meer informatie, zie nuruinternational.org/where-we-work/ethiopia/