Jaarverslag Koppert Foundation 2017

Inleiding

De Koppert Foundation is opgericht in het gouden jubileumjaar 2017 van Koppert Biological Systems; zowel de officiële registratie van de Foundation als het verkrijgen van de ANBI status waren toen een feit.

 De Koppert Foundation is een natuurlijk verlengstuk van de bedrijfsmissie van Koppert BV. 'om de landbouw gezonder, veiliger en productiever te maken in samenwerking met de natuur', en wil duurzame oplossingen voor land- en tuinbouw binnen bereik brengen en daarmee de gezondheid en beschikbaarheid van voedsel en voeding voor diegenen die dat het meest nodig hebben. Ook wil de Koppert Foundation maatschappelijke betrokkenheid van Koppert medewerkers stimuleren en ondersteunen.

 Om dit te bereiken richt de Koppert Foundation zich op drie focusgebieden. Twee daarvan (‘kleinschalige boeren’ en ‘innovatie/educatie’) zijn nadrukkelijk verbonden met Kopperts missie en expertise.

Het derde focusgebied richt zich op ondersteuning van Sociale projecten waar Koppert medewerkers bij betrokken zijn. De reeds bestaande ‘Regeling MBO fonds’ is in 2012 opgericht met eenzelfde doel en is nu geïntegreerd in de Koppert Foundation.

Organisatie

De Koppert Foundation kent een bestuur, een ‘project board’ en een werkgroep. Aanvragen voor ondersteuning komen binnen bij de werkgroep, al dan niet door middel van het formulier op de website van de Koppert Foundation. De werkgroep toetst of de aanvraag voldoet en binnen de focus valt. Aanvragen met een positief advies van de werkgroep komen op tafel bij de project board, die beslist over de uiteindelijke honorering. De project board heeft een governance structuur en werkwijze vastgesteld als leidraad van de Koppert Foundation.

Publiciteit

De website www.koppertfoundation.org is aangepast en in de Engelse en Nederlandse taal uitgevoerd. Er staat een beslisboom om te helpen beoordelen of een project in aanmerking komt, en aanvraagformulieren voor kleine en grote projecten.

Verder zijn er banners en een powerpoint presentatie gemaakt en gebruikt om het bestaand van de Koppert Foundation onder de aandacht te brengen. Via het GROW intranet zijn regelmatig korte berichten geplaatst over de voortgang van het werk van de Koppert Foundation.

De ‘jubileum’ projecten

2017 was een bijzonder jaar vanwege de viering van het 50-jarig jubileum. Letterlijk duizenden mensen waren hier op één of andere manier bij aanwezig of anderszins betrokken. Deze gelegenheid is aangegrepen om de Koppert Foundation bij velen onder de aandacht te brengen, en een ieder uit te nodigen om (in plaats van een cadeau voor Kopperts verjaardag) de Foundation financieel te steunen. Tevoren waren vier te begunstigen projecten geselecteerd. De totale bijdrage van alle belangstellende personen en bedrijven was enorm: € 45.000. De directie van Koppert had vóóraf al toegezegd het ontvangen bedrag te verdubbelen. Dat maakte maar liefst € 90.000 beschikbaar voor de 4 geselecteerde projecten.

Dit bedrag is als volgt verdeeld:

1.     Voedseltuin Rotterdam: € 5.000
2.     Trees for All Bolivia € 20.000
3.     Plant doctor training Cabi Kenia € 32.500
4.     Food for youth CCP Uganda € 32.500

Overige projecten 2017

Naast bovengenoemde vier projecten is in december een bijdrage toegezegd aan de verdere uitrol van het kindereducatie project ‘hulptroepen uit de natuur’. Daarnaast zijn er in de loop van 2017 al enkele nieuwe projecten ‘in de pijplijn’ opgenomen.

Budget

In de eerste bestuursvergadering van december heeft het bestuur (namens directie van Koppert Biological Systems) aan de project board een budget voor 2018 toegezegd van € 345.000.

De directie had vooraf al beloofd dat Koppert Biological Systems het bedrag zal verdubbelen, dus is in totaal € 90.000,- beschikbaar voor de vier geselecteerde projecten.