Koppert Foundation helpt Ethiopische boeren

In 2019 hielp de Koppert Foundation Nuru International en Nuru Ethiopia om meer dan 300 boeren, 4 boerencoöperaties en Hidota Cooperative Union in staat te stellen een landbouw ontwikkelingsprogramma uit te voeren dat gericht was op:

  1. het diversifiëren van landbouwgewassen
  2. het vergroten van het gezinsinkomen en
  3. coöperatieve bedrijven helpen aan meer gevarieerde en levensvatbare inkomsten bronnen in afgelegen plattelandsgemeenschappen

Dankzij de investering van de Koppert Foundation heeft Nuru deze drie doelen tijdens de pilot kunnen bereiken.

Het ontwikkelingsprogramma leverde pakketten met teeltbenodigdheden voor mungbonen en aardnoten tegen geleend geld aan deelnemende boerencoöperaties. Dit was gekoppeld aan directe training van boeren en voorlichtingsdiensten in samenwerking met de regering van Ethiopië. Als resultaat hiervan realiseerden deelnemende kleine boeren een extra gezinsinkomen van $ 155 per kwart hectare. Een aanzienlijke impact voor afgelegen kleine boeren in het deze regio, met weinig land, zoals bijvoorbeeld Fargo Ganibazo van Wuzete Primary Farmer Cooperative. Het nationale inkomen per hoofd van de bevolking  in Ethiopië (inclusief stedelijke gebieden) is $ 790. Fargo's deelname aan het cash crop-programma heeft hem in staat gesteld om te sparen, zijn financien te beheersen en beter toegerust te zijn om voor zijn gezin te zorgen te midden van uitdagingen zoals bv. kosten voor gezondheidszorg (bijvoorbeeld de geboorte van een kind).

Het cash crop-programma van Nuru gebruikte demonstratiepercelen om de kennis van boeren te vergroten. Ook werkte Nuru samen met lokale Ethiopische overheidsinstanties om bestaande, maar verarmde boerenopleidingscentra nieuw leven in te blazen, zodat leden van de gemeenschap een plek hebben om de voordelen te zien van betere landbouwpraktijken voor bodem en gewas. Denk hierbij aan contourlandbouw, vruchtwisseling, alternatieve organische meststoffen en tijdige preparatie van het veld. Deze demonstratiepercelen brachten gemiddeld 1,9 ton/ha aardnoot en 1,4 ton/ha aan mungboon op, en mungboonboeren bereikten een opbrengststijging van 37% t.o.v. het vorige seizoen.

De aardnotenproductie werd geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van grillige regenval tijdens de regenseizoenen van 2019, maar evengoed behaalden  boeren nog steeds een gemiddeld inkomen van $ 177 USD na aflossing van hun lening. Deze aanzienlijke inkomensstijging in combinatie met een beter bodembeheer betekent dat honderden gezinnen en hun landbouwgronden op de lange termijn gezonder en sterker zullen zijn. Het legt ook een sterke basis voor toekomstige opschaling van dit cash crop-programma.

Ondanks de uitbraak van woestijnsprinkhanen en de COVID-19-pandemie ligt het team van Nuru Ethiopia op schema om het programma op te schalen naar 600 boeren in 6 coöperaties, dankzij de sterke flexibele managementsystemen en de steun van betrokken partners zoals de Koppert Foundation, èn investeringen in tijd en middelen van een zich ontwikkelend netwerk van gelijkgestemde partijen.

Voor meer informatie, zie nuruinternational.org/where-we-work/ethiopia/

 

Deel dit bericht:      Naar boven

Jaarverslag Koppert Foundation 2019

Dit is het derde jaarverslag van de Koppert Foundation, en het tweede dat een volledig jaar beslaat. De drie focusgebieden bleven hetzelfde: kleine boeren, ondersteuning van Koppert medewerkers die betrokken zijn bij sociale projecten en onderwijs & innovatie. In 2019 zijn in totaal 36 projecten positief beoordeeld en ondersteund: 

11 projecten gerelateerd aan kleinschalige boeren, 13 projecten voor maatschappelijke verantwoordelijkheid/ betrokkenheid Koppert-medewerkers en 12 projecten voor onderwijs / innovatie.

De locaties van deze projecten, met foto’s en een korte (Engelstalige) omschrijving zijn zichtbaar op de Google interactieve kaart.

- Klik hier voor het volledige jaarverslag -

Samen komen we ver!

Koppert Foundation ondersteunt het Keniaanse lokale AMEA-netwerk. AMEA is een snelgroeiend netwerk van publieke en private organisaties die werkzaam zijn in de agrarische sector, allemaal gericht op het helpen ontwikkelen van professionele boerenorganisaties.

 De AMEA Ag-tech werkgroep heeft een gids met beproefde tools opgesteld die kleine boeren en hun boerenorganisaties kan helpen om te voldoen aan de eisen van een verscheidenheid aan belanghebbenden in de waardeketen en daarnaast grote vooruitgang te boeken op het gebied van duurzaamheid.

In dit kader van deze gids heeft Koppert Foundation de CABI PlantWise Knowledge Bank als zeer waardevol beoordeeld en voorgesteld als relevante technologie, en derhalve is PlantWise opgenomen als een van de 7 waardevolle tools in de AMEA Ag-tech Guide.

Koppert Foundation zette zich in voor cacaoboeren in Ecuador

De Koppert Foundation heeft in 2018 en 2019 een coöperatie van cacaoboeren in Damas (Ecuador) ondersteund. De eerste fase van het project betrof de bouw van een cacaoverwerkingscentrum. 

Daarnaast training om te leren de producten op een verantwoorde manier te telen, een beter productieniveau te bereiken en dit op hygiënische manier te verwerken tot een halfproduct dat meer waarde heeft dan onbewerkte cacaobonen. De tweede fase betrof steun aan een groep vrouwen (de ‘Choco Damas’) om hen te leren hoe ze het half product tot chocolade kunnen bewerken. Hiermee krijgen ze een veel hogere prijs voor hun eindproduct. Door een groter deel van de waarde toevoeging in de chocolade keten voor hun rekening te nemen bereikt deze groep een beter inkomen met veel positieve gevolgen voor hun levensstandaard, onderwijs van kinderen en gezondheid.

De financiële bijdrage van de Koppert Foundation aan de twee fasen van dit project in Ecuador bedroeg ca. € 35.000. Daarnaast heeft Koppert de coöperatie ondersteund door een flinke hoeveelheid chocoladerepen te bestellen. Deze worden gebruikt in de kerstpakketten voor Koppert medewerkers en relatiegeschenken voor Nederlandse klanten.

Koppert Foundation werkte hierbij samen met NGO World Servants en coöperatie Maquita, twee organisaties die zich inzetten om kleine boeren en hun gezinnen een beter inkomen te helpen verwerven door materiële ondersteuning en educatie. 

Jaarverslag Koppert Foundation 2018

Hier is het tweede jaarverslag van de Koppert Foundation, en de eerste die een heel jaar beslaat. De drie focusgebieden bleven hetzelfde: kleine boeren, onderwijs / innovatie en ondersteuning van Koppert-medewerkers die betrokken zijn bij sociale projecten. In totaal zijn 14 projecten positief beoordeeld en ondersteund:

5 ten behoeve van kleinschalige boeren, 5 projecten vanuit Koppert-medewerkers, en 4 projecten op het gebied van onderwijs / innovatie. De locaties van deze projecten, met foto’s en een korte (engelstalige) omschrijving zijn zichtbaar op de Google interactieve kaart.

- U kunt ook meer lezen in ons jaarverslag -

CABI, Koppert Biological Systems en Koppert Foundation tekenen nieuwe overeenkomst

Koppert Foundation en Koppert Biological Systems hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met CABI - een internationale not-for-profit organisatie - om samen te werken aan het beschikbaar maken van milieuvriendelijkere biologische oplossingen in de strijd tegen plantenziekten en -plagen in minder ontwikkelde landen.

Dit volgt op het succes van eerdere samenwerking in Kenia in maart dit jaar, waarin CABI en de Koppert Foundation samenwerkten om plagen te bestrijden die de voedselzekerheid en het levensonderhoud van duizenden boeren en hun gezinnen bedreigen. In het kader van de nieuwe overeenkomst is onder andere verdere uitbreiding gepland voor training in geïntegreerde plaagbestrijding voor de plantendokters van Plantwise die advies geven aan lokale boeren.

Belangrijke gebieden van beoogde samenwerking tussen CABI en Koppert als onderdeel van het MoU zijn:

  • Het creëren van nieuwe biologische controle producten die door CABI zijn geïdentificeerd
  • Beter ontsluiten van informatie over beschikbare geregistreerde producten voor biologische gewasbescherming in specifieke landen met behulp van een BioProtection Portal dat door CABI is ontwikkeld
  • Inzet van Plantwise-plant dokters verbeteren door meer te focussen op duurzame en biologische methoden van gewasbescherming als onderdeel van geïntegreerde gewasbescherming (IPM)
  • Ondersteuning van de oprichting van lokale faciliteiten voor productie van natuurlijke vijanden om de acceptatie van biologische systemen in minder ontwikkelde landen te stimuleren 
Dr. Trevor Nicholls, CABI CEO, zei dat hij er trots op was samen met Koppert te werken om problemen in de landbouw en het milieu op te lossen. 'We kijken uit naar doorgaand onderzoek naar bestaande en nieuwe, innovatieve, niet-chemische, geïntegreerde plaagbestrijdingsoplossingen waarmee boeren uiteindelijk efficiënter kunnen telen en minder hoeven te verliezen aan plagen en ziekten.'

Hulptroepen uit de natuur

Educatieprogramma groep 4-6

De Koppert Foundation ondersteunt het project ‘Hulptroepen uit de natuur’. Dit educatieprogramma is in 2017 ontwikkeld door Koppert Biological Systems ter ere van het 50-jarig jubileum en is samengesteld in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center.

Het programma laat kinderen (groep 4-6) verwonderen en inspireren voor natuur. Door kennismaking met hommels en hun bestuiving, piepkleine insecten en hun nut in de natuur en het verhaal van de zieke paprikaplanten van kweker Dennis, leren kinderen op activerende wijze de werking en bijzondere kracht van de natuur. Dit alles uitgaande van de lunchbox of pauzesnack en wat daarvan wel en niet uit de natuur komt. Onderzoekend leren staat centraal. Het unieke aan het programma is de echtheid: kinderen planten echt zaadjes, er zit een opgezette hommel in het pakket, ze gaan op expeditie naar buiten en krijgen levende piepkleine insecten te zien.

In 2018 wordt gewerkt aan bekendheid van het programma bij scholen en Natuur- en Milieu Educatie-organisaties in Nederland. De NME-organisaties bedienen regionaal de basisscholen met lesmateriaal over natuur en milieu.

De doelstelling is met dit educatieprogramma zoveel mogelijk kinderen te inspireren en bewust te maken van het nut van de natuur en zodoende de houding en het gedrag ten aanzien van de natuur te beïnvloeden. Dit beantwoordt aan de missie van Koppert Biological Systems: nu en in de toekomst duurzaam met de planeet omgaan.

Meer informatie via www.hulptroepenuitdenatuur.nl

CABI en Koppert ondertekenen overeenkomst training plant dokters Kenya

CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International) en Koppert Biological Systems ondertekenden een overeenkomst om de gezamenlijke inspanningen voor het organiseren van plantdokter trainingen in Kenia te formaliseren. De overeenkomst werd op 20 maart ondertekend in Nairobi, Kenia tijdens het Koppert Biocontrol Dinner Event dat werd georganiseerd als onderdeel van de tweedaagse NewAg Biocontrol Afrika-conferentie.

Deze trainingen zijn gericht op het toerusten van bestaande plantendokters (te beginnen in Kenia) met meer praktische kennis en vaardigheden met betrekking tot geïntegreerde gewasbescherming op kleine agrarische bedrijven.

CABI en Koppert kregen ook een cheque van de Koppert Foundation. Deze stichting draagt ​​bij aan projecten die duurzame landbouw mogelijk en toegankelijk maken in gebieden waar dat niet vanzelfsprekend is. Ulrich Kuhlmann (Executive Director, Global Operations, CABI) en Henri Oosthoek (Managing Director, Koppert Biological Systems) aanvaardden dankbaar de € 32.500, - cheque overhandigd door Ed Moerman (executive manager, Koppert Foundation).

Dit geldbedrag maakt de ontwikkeling van het curriculum en enkele pilottrainingen in Kenia mogelijk. Allen zijn ervan overtuigd dat dit het begin is van een traject van opbouw van kennis en vaardigheden dat uiteindelijk een enorm aantal kleine boeren kan bereiken. CABI en Koppert geloven dat het hen zal helpen om het onbenutte potentieel van nuttige organismen uit de natuur te benutten, evenals commercieel beschikbare producten voor biologische gewasbescherming.

Hartelijk dank

De Koppert Foundation dankt alle gevers voor hun bijdrage ter gelegenheid van ´50 years Partner with Nature’. De reacties waren overweldigend: er is ongeveer € 45.000 gedoneerd!

De directie had vooraf al beloofd dat Koppert Biological Systems het bedrag zal verdubbelen, dus is in totaal € 90.000,- beschikbaar voor de vier geselecteerde projecten.

De Project Board heeft besloten dit als volgt te verdelen:

Trees for All – Bolivia: € 20.000
Food garden – Rotterdam: € 5.000
Food for youth – Uganda: € 32.500
Training plant doctors – Kenia: € 32.500

Via onze website houden wij u graag op de hoogte van de exacte invulling en ontwikkeling van alle projecten.

Project board & werkgroep Koppert Foundation

Jaarverslag Koppert Foundation 2017

De Koppert Foundation is opgericht in het gouden jubileumjaar 2017 van Koppert Biological Systems; zowel de officiële registratie van de Foundation als het verkrijgen van de ANBI status waren toen een feit.

De Koppert Foundation is een natuurlijk verlengstuk van de bedrijfsmissie van Koppert BV. 'om de landbouw gezonder...

Klik hier om door te lezen >

Trees for All (Bolivia)

Trees for All is een liefdadigheidsinstelling die projecten wil ontwikkelen en ondersteunen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en een economische, ecologische en maatschappelijke waarde voor de samenleving hebben. Door bomen te beschermen en te planten, willen ze bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en klimaat, en het inkomen verhogen en de leefomgeving van de lokale bevolking verbeteren. Momenteel heeft Trees for All projecten in Maleisië, de Filippijnen, Mali en Bolivia. De Koppert Foundation wil het project in Bolivia graag steunen. Het project ondersteunt duurzame boslandbouw: kleine boeren in Bolivia worden 

aangemoedigd om productiebossen en fruitbomen te planten. Op de langere termijn zullen ze een inkomen uit deze aanplant kunnen halen. Het project omvat ook educatie over het duurzame gebruik van de bossen en mogelijkheden van microkrediet, die boeren helpen investeren in duurzame landbouw om op korte termijn een inkomen te genereren. Met de sponsoring van dit project wil de Koppert Foundation bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en klimaat en kleine boeren ondersteunen.

Voor meer informatie, zie www.treesforall.nl/projecten/smart-forest/

Food for Youth (CCP Uganda)

Het Christian Childcare-programma heeft tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling van kansarme kinderen in Oeganda, voornamelijk door sponsoring van kinderen en het opzetten en ontwikkelen van professioneel onderwijs.

 Onlangs is CCP een nieuw project gestart: Food for Youth. Het doel van dit project is om fruit bomen en bomen voor brandhout te planten die beter bestand zijn tegen klimaat verandering. Het project omvat ook de oprichting van een kleinschalige kas voor de productie van groenten. Medewerkers zullen worden getraind in ‘groene’ vaardigheden die hen verder zullen helpen in het leven.

Koppert is al heel lang betrokken bij CCP. Met de sponsoring van het Food for Youth-project wil de Koppert Foundation de duurzaamheid van CCP verbeteren door de levensstandaard van de studenten te verbeteren en de kennis van intensieve landbouw te vergroten.

Voor meer informatie over het CCP-project, zie www.ccp-uganda.org; U vindt hier meer informatie (alleen in het Nederlands in dit stadium) over het landbouwkundige deel van het project.

Training plant doctors (Kenia)

Kennis delen is heel belangrijk bij Koppert Biological Systems. Reden genoeg voor het bedrijf om lokale landbouwadviseurs of 'plant doctors' in Kenia te ondersteunen via een opleiding over Integrated Pest Management. Deze activiteit zal Koppert's enorme hoeveelheid praktische kennis, expertise en vaardigheden via deze plant doctors beschikbaar maken voor Keniaanse kleine boeren.

Dit zal op zijn beurt de boeren helpen betere en veiligere gewassen te telen en minder afhankelijk te zijn van chemische inputs. Niet noodzakelijkerwijs door het gebruik van Koppert-producten, maar in de eerste plaats door een beter begrip van biologische systemen en hoe deze het beste kunnen worden gebruikt ten behoeve van het welzijn van de teler en zijn gezin.

Voedseltuin (Rotterdam)

De Voedseltuin is in augustus 2010 opgericht om de Voedselbank Rotterdam (die gratis voedselpakketten levert aan huishoudens met een laag inkomen) te voorzien van verse en gezonde groenten en fruit. Dit doel is bereikt en de Voedseltuin produceert al vele jaren grote hoeveelheden groenten voor de voedselpakketten die door de Voedselbank worden gedistribueerd. Alles wordt op een braakliggend perceel in Vierhaven in Rotterdam in eigen beheer geteeld door ongeveer 45 vrijwilligers. Het is een van de weinige sociale projecten waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voedsel kunnen produceren voor huishoudens met lage inkomens. Veel vrijwilligers hebben aangegeven dat ze zich gezonder voelen ervaren het werken in de tuin als een heel zinvolle bezigheid. De Voedseltuin vervult daarbij meerdere functies: het is een voedselproductietuin, een leer- en oefentuin, een duurzame stadstuin en een experimentele tuin met een therapeutisch effect.

De Voedseltuin ondersteunt een duurzame stedelijke samenleving met gezond voedsel voor iedereen. De Koppert Foundation wil graag blijven bijdragen aan dit project omdat het een ​​behoefte aan maatschappelijk welzijn dichtbij ons hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs vervult.

Zie www.voedseltuin.com voor meer informatie.